سم پاشی بیش از ۱۹ هزارمتر مربع از دامداریهای شهرستان خوسف رئیس شبکه دامپزشکی خوسف خبرداد :

سم پاشی بیش از ۱۹ هزارمتر مربع از دامداریهای شهرستان خوسف

به گزارش خبرشرق ،دکتر محمودی رئیس شبکه دامپزشکی خوسف  گفت؛ در راستای اقدامات پیشگیرانه از بیماریهای دامی و مشترک بین انسان ودام عملیات مبارزه با انگل های خارجی در قالب سمپاشی بدن و اماکن دامی توسط دامپزشکی و دامداران شهرستان در حال انجام میباشد.

دکتر محمودی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰۰هزارراس دام سبک و ۴۰۰دام سنگین در راستای مبارزه با انگلهای خارجی دام ها در این شهرستان  سمپاشی شده اند.
وی گفت : دامپزشکی در جهت مبارزه باانگلهای دامی  به دامداران توصیه می کند ،علاوه بر سمپاشی بدن دام نسبت به سمپاشی اماکن دامی نیز اقدام شود که در این خصوص بیش از ۱۹ هزارمتر مربع از جایگاههای  نگهداری  دامی شهرستان سمپاشی شده است .
محمودی افزود: انگل های خارجی دام می توانند باعث انتقال و بروز بیماریهای مشترک خطرناکی همچون تب خونریزی دهنده کریمه کنگو  شوند.
وی بیان کرد:بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق گزش کنه به انسان منتقل میشود که با توجه به تردد و حمل و نقل بالای دام در شهرستان فعالیتهای شبکه دامپزشکی در مبارزه با انگلهای خارجی دام بسیار حیاتی و ضروری است . بیماریهای انگلی دامها علاوه بر ایجاد مخاطرات و بیماریهای خطرناک  مشترک بین انسان ودام می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر بهداشتی و اقتصای به صنعت دام کشور وارد نماید.