سفر ریاست سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان درمیان

سفر ریاست سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان درمیان

پیرو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پهنه بندی تمامی سطوح کشور و همچنین اختصاص کارشناس مستقل به هر یک از این پهنه ها مهندس ولی پور(ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی) با همراهی مدیر ترویج استان مدیر اب وخاک.مدیر امور اراضی و مدیر زراعت استان ضمن بازدید از پهنه های شهرستان با کارشناسان مسول پهنه ها دیدار نمود  ومشکلات انها را بررسی نمود
در ادامه بازدید از مناطق کاشت کلزای شهرستان  و پروژه های اب و خاک شهرستان بازدید و با پیمانکاران پروژه ها دیدار نمودند.
در ادامه نیز به همراهی مدیر کل تعاون روستایی ومدیر کل منابع طبیعی از اراضی پایاب سد رزه بازدید  و با  هیت مدیر شرکت ظفر پایاب دیدار و گفتگو نمودند.