رییس سازمان جهادکشاورزی به همراه مدیران و خبرنگاران از پروژه تولید و تکثیر خارشتر در منطقه روستای چاهک موسویه بازدید کرد

رییس سازمان جهادکشاورزی به همراه مدیران و خبرنگاران از پروژه تولید و تکثیر خارشتر در منطقه روستای چاهک موسویه بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق رییس سازمان جهادکشاورزی به همراه مدیران و خبرنگاران از پروژه تولید و تکثیر خارشتر در منطقه روستای چاهک موسویه بازدید کرد