رئیس جمهوری تریبون مجلس را انتخاب کرد

رئیس جمهوری تریبون مجلس را انتخاب کرد

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت حضور رئیس جمهوری در مجلس را فرصت مناسبی برای درمیان گذاشتن موانع و چالش های پیش روی دولت با مردم دانست.