دستگیری سارقان خودرو با کشف ۶ فقره سرقت در بیرجند

دستگیری سارقان خودرو با کشف ۶ فقره سرقت در بیرجند