دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ شد؛

دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ شد؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق،  متن بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته به استان‌ها به این شرح است: «در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب ۲۱ آذر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و به منظور احتساب سنوات ارفاقی کارکنان آن سازمان که طی دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر پذیرش سوابق یاد شده صادر گردیده است، در صورت اعلام رضایت از سوی سازمان مربوطه و معرفی متقاضیان به شعب ذیربط سازمان تأمین اجتماعی می بایست منحصراً جهت مستخدمین رسمی و پیمانی از تاریخ ۹بهمن ۱۳۶۹ به بعد و از زمان بیمه پردازی به سازمان به شرح ذیل بررسی و اقدام شود:

۱- بر اساس بند «الف» ماده (۵) آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی کشور و همچنین تبصره (۲) ذیل آن و هجدهمین جلسه شورای مزبور مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹ ، مستخدم رسمی و پیمانی کسی است که طبق مقررات آیین نامه استخدامی مربوطه و به موجب حکم رسمی و پیمانی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی به استخدام سازمان مذکور در می‌آیند و سایر افرادی که طبق قانون کار به خدمت پذیرفته می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان بر اساس مقررات قانون کار رفتار می‌شود، لذا پذیرش سنوات ارفاقی خدمت دولتی مورد قبول منحصراً در ارتباط با کارکنان رسمی و پیمانی موضوعیت داشته و سایر کارکنان سازمان مزبور از شمول این مقررات خارج خواهند بود.

۲- با توجه به مواد ۵۲، ۵۳ و پاراگراف ذیل ماده ۶۴ آِین نامه خاص استخدامی سازمان مزبور که مقرر می دارد، مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان از هر لحاظ من جمله بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان مذکور مصوب ۲۱ آذر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، هر پنج سال خدمت دولتی مورد قبول در آموزش و پرورش استثنایی از تاریخ۹ بهمن ۱۳۶۹ به بعد از لحاظ ارائه تعهدات قانونی بلند مدت (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بیمه شده) شش سال محسوب می شود، واحدهای اجرایی میبایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱-۲- در صورت مراجعه هر یک از افراد، مدارک و مستندات مربوطه و احکام حقوقی سنوات ارفاقی آنان می بایست توسط واحد نامنویسی و حساب های انفرادی جهت اعلام سابقه اخذ و سپس مراتب جهت وصول حق بیمه مربوطه بابت اعمال ضریب ۱/۲ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه مزبور به واحد درآمد حق بیمه ارسال شود.

۲-۲- سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوری به ازای هر پنج سال خدمت یکسال مورد محاسبه قرار بگیرد.

۳-۲- در زمان ارائه تعهدات قانونی بلندمدت بارمالی ناشی از اجرای قانون مذکور (جهت بازنشستگی تا احراز شرایط قانونی و در خصوص حمایت های از کارافتادگی و بازماندگان به نسبت سنوات ارفاقی) از طریق واحد امور فنی مستمری‌ها محاسبه و به منظور ابلاغ و مطالبه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام شود.

۴-۲- چنانچه افرادی رأی شعب دیوان عدالت اداری را دریافت نموده و در حال حاضر نیز در سازمان مذکور شاغل می باشند، جهت دوره های بعدی نیاز به ارائه رأی نخواهد بود و سالهای مزبور با ارائه مستندات (معرفی نامه دستگاه مبنی بر رضایت از خدمت- احکام کارگزینی با شرح حکم اعمال سنوات ارفاقی) به عنوان سوابق اشتغال در آموزش و پرورش استثنایی جهت احتساب سنوات ارفاقی قابل پذیرش خواهد بود.

نکته: بیمه شدگان شاغل در سازمان یاد شده که فاقد رأی شعب دیوان عدالت اداری می باشند و نیز بازنشستگان این سازمان که دارای رأی دیوان عدالت اداری هستند، صرفاً با ارائه معرفی نامه از سوی آموزش و پرورش استثنایی و سایر مستندات می‌توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

۵-۲- هر چند قانون تکلیف پرداخت حق بیمه مربوطه را بر عهده کارفرما قرار داده است لیکن اشخاص فوق می توانند شخصاً نسبت به پرداخت بدهی مذکور مطابق مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی و رأی اصراری شماره ۱۸۶۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور اقدام و از مزایای قانونی وفق مقررات تأمین اجتماعی برخورد شوند.