مصاحبه اختصاصی با مداح اهل بیت؛ حاج ابوالفضل نوفرستی؛

مصاحبه اختصاصی با مداح اهل بیت؛ حاج ابوالفضل نوفرستی؛

متولد سال ۵۱ هستم اززمانی که من در دبستان بودم کلاس پنجم دبستان برای همکلاسی های خودم اجرای برنامه عزاداری داشتم..

ابوالفضل نوفرستی در مصاحبه با خبرنگا پایگاه خبری تحلیلی خبر  شرق گفت: متولد سال ۵۱ هستم اززمانی که من در دبستان بودم کلاس پنجم دبستان برای همکلاسی های خودم اجرای برنامه عزاداری داشتم..
وی ادامه داد: خداروشکربدلیل اینکه درروستایی زندگی میکردیم که متدین بودند روستایی که مردم متعلق به اخلاق اسلامی خوب ماهم دراین محیط درخانواده ای فرهنگی و مذهبی رشدکردیم و سپس وی خاطرنشان کردبه دلیل اینکه پس از شهادت برادرم که درحوزه علمیه بودند وایشان هم وصیت کرده بودند که برادر بعدازمن جایگزین من بشود سپس وی ادامه دادمابه حوزه علمیه رفتیم وپس از ده سال در حوزه علمیه وهمزمان تحصیل دردانشگاه خوب زمینه رشدفراهم شد ودربخشهای مختلفی که درواقع توفیق خدمت هم بودبیشترکارهای فرهنگی هم بعنوان مسئول فرهنگی بنیادجانبازان هم بعنوان مدیرتولید رادیو وتلویزیون ومسول ستاد اقامه نماز صداوسیما و در حال حاضر هم بعنوان خادم زائرین استان خراسان جنوبی این توفیق هست وشرایط محیاست که بیشترمامرتبط باجلسات عزداری باشیم سپس وی افزود: بنده به عنوان مسئول شورای هیات مذهبی شهرستان بیرجند هم دوسالی هست که مشغول خدمت هستم وسعی کردیم هماهنگی هایی رودربین هیات مذهبی هم درخصوص جلساتی که دارندوهم درخصوص اموزش درواقع هیات بایدهاو نبایدها ومشکلات وتحریف هایی که ممکن است به شکلی در بعضی از هیاتها رسوخ کند سعی کردیم این مباحث رادنبال کنیم به اتفاق همکاران بسیارخوبمان درشورای هیات مذهبی شهرستان بیرجند وسپس وی ادامه داد الحمدالله درمحیط محل ولادت هم درهیات حسینی درواقع نوفرست وهم درکانون فرهنگی هنری زینبیون سعی کردیم که خدماتی رابه جامعه هدف خودمان داشته باشیم سپس خبرنگار ما درخصوص لباسهای طرحدار برخی ازجوانان درجلسات عزاداری ازوی سوال کرد ووی چنین پاسخ گفت : عرض باشد که به نکته بسیارمهم ودرواقع کلیدی شمااشاره کردیدببینیددشمن درواقع ازجهت ازبین بردن محرم و نهضت اباعبدالله حسین مایوس شده است دشمن کاملا مایوس شده از این که بتواندمحرم راازمردم بگیرد یامردم را ازمحرم و امام حسین(ع)جدا کند امادریک جهت هنوز امیدواراست ان هم تحریف قیام سیدالشهدا علیه السلام است سپس وی ادامه داد که البته این مصادیق تحریف نهضت اباعبدالله حسین بسیار زیاداست یعنی هم ممکن است تحریف تحریف ظاهری باشدتحریف شکلی باشد تحریف ساختاری درهیات باشد سپس وی ادامه داد ممکنه است درواقع تحریف ها اشکال مختلفی رابه خودش بگیرددرزمان ما رسانه الان یک نقش بسیارمهمی رادارد ان موضوعی که شما اشاره فرمودین دررابطه بالباس خوب، اکنون لباس یک رسانه است یعنی لباسی که عزدارامام حسین میپوشد رنگ مشکی این یک رسانه است به نفع نهضت حضرت ابااعبدالله سپس وی ادامه داد یعنی تمام ارادتمندان اباعبدالله درزمانی خاص متحدالشکل دلها به هم گره خورده بالباس متحدالشکل امادشمن اماده است حتی در همین لباس ودرهمین رسانه هم درواقع شیطنت خودش راانجام داده است لذامابایددستگاه های فرهنگی ما ونهادهای فرهنگی ماوتولید کنندگان لباس ما که ان درواقع سوز مذهبی وعشق و علاقه اقا اباعبدالله حسین
دراینها هست هم طراحان ما و هم چاپگرهای ما وتولید کنندگان لباس ما بایدبارسانه به جنگ رسانه رفت سپس وی ادامه داد یعنی وقتی ما میگوییم فلان طرح که روی لباسها زده اندطرح زننده ای است در شان قیام حضرت اباعبدالله نیست بایدحتما طرحهای دیگری راباشدکه نسل جوان راانشاالله بتواند جذب کند سپس وی خاطرنشان کرد که الحمدالله الان طرحهای جدیدی هم اماده است عکس بسیاری از سرداران دفاع مقدس عکس بسیاری ازشهدا الان امده است سپس خبرنگار مانظروی رادرموردبلندشدن صدای طبل وسنج دسته های عزاداری وطولانی شدن جلسات پرسید و وی چنین پاسخ گفت : یکی از اسیبهای جدی که الان متوجه هیاتهای مذهبی است متاسفانه بحث طولانی شدن جلسات عزداری است اسیب دیگربحث این است که ممکن است دربسیاری ازجلسات شورباشداماان معرفت وشناختی که
لازمه کار عزاداری هست ممکن است نباشد و لذاتاکیدبسیارزیادی شده است وجزوه اساس نامه هیات مذهبی این است که حتما یک عالم اگاه به مسائل دین درراس یک هیات مذهبی باشدکه بتواند جلوی بسیاری ازاسیبهایی که ممکن است متوجه هیات مذهبی باشدرابگیردوی ادامه داد:طبیعتا وقتی عالم دین جلوی هیات راه بی افت اگرشعراشتباه اگرروضه نادرست و ضعیفی هم خوانده بشود طبیعتا تذکری ایشان می دهد وخود به خود باعث اصلاح خواهدشدیکی از اسیبهایی دیگری که هست طولانی شدن جلسات عزاداری است که ممکن است تا پاسی از شب این جلسه عزاداری طولانی بشود تحت عنوان ذکرگفتن سینه زدن وزنجیر زدن و بعضااسیب بعدی این است که ممکن است صدای عزاداری هم به بیرون از محل عزاداری حسینه و مسجد منتقل بشود وباعث اذییت همسایه ها هم بشود سپس وی ادامه داداینها اسیبهایی است که علل قاعده وجوددارد خصوصامتاسفانه امسال متوجه شدیم که یک مقداربحث ورود کالاهای
مرتبط با

سنج ودهل و امثال این وسایل زیادترهم شده ازخارج وبه وفور وارد کردن که متاسفانه اینها سراز هیات ها در می اوردبعضا مشاهده میکنید که ممکن است جمعییت طبل زنها وسنج زنهابیشترازجمعییت سینه زنها ومستمعین یک هیات باشد که این یک آسیب است طبیعتا بایدحتما درباره این فکری بشود که طبیعتا دلسوزان وعزیزانی که مرتبط بااین امورات هستند حتما باید توجه کنند
وی ادامه داد باراصلی هم روی دوش هیات امنای یک هیات است که نباید اجازه بدهدطبل وسنج بیشتربرای نظم درواقع هیاتهاست نظم سینه زنی وزنجیرزنی است بیش از ان دیگه درواقع کاربردخاصی رانخواهدداشت
برای مثال ماالان تبلهایی راسراغ داریم که حالابسیاربزرگ شایدسه نفربایداین طبل راحمل کنند دونفرمشغول زدن براین طبل باشند ومتاسفانه نام زیبای امام حسین ونام زیبای قمربنی هاشم براین طبل هاهک میشود وبعدماباهمان چوبه طبل میزنیم روی این نام وی ازاین حرکت به عنوان یک اسیب یادکرد

وی در پاسخ خبرنگار  پایگاه خبری تحلیلی خبر  شرق درخصوص زدن برروی طبلی که نام مقدس یاحسین (ع) داردجویاشد ووی گفت قطعا این کاردرست نیست ویک اسیب است ببینیند نام حسین (ع) نام زیبایست درادبیات عاشورایان نام حسین نام مقدسی است نام ابوالفضل ع جایگاه بسیاربالایی بین ماداردان وقت وقتی ما باان چوب طبل ودهل میزنیم روی نام حسین (ع) این طبیعتا نه ازلحاظ اخلاقی درست است ونه از لحاظ اجتماعی درست است ونه از لحاظ وجه دینی و طبیعتا اشکال داردیابایدجلوگیری بشود ازاین مباحث یاهم عزیزانی که طبل راخریداری میکنند حتماعنایت کنند به اینکه نوشته ای برروی ان طبل یاان دهل نوشته نداشته باشد که اسیبهای این چنینی را مانداشته باشیم در اخرتوصیه ای داشته باشید به جوانهاویک حرف و سخنی دررابطه باعزاداری عرض کنم که البته من کوچکترازان هستم که توصیه ای را به جوانترهاداشته باشم باتوجه به اینکه بالاخره مامدتی رادراین عرصه توفیق خدمت بوده است وچندلباسی را بیشترازدوستان جوان ونوجوان دراین عرصه پوشیدیم میتوانم یک خواهشی را از عزیزان داشته باشم که حتما بامعارف بلند عاشورااشنابشونداتفاقامنابع بسیارخوبی هم دردسترس است کتابهای بسیارخوب درفضاهای مجازی که دراختیاراست بسیارفراوان است اثار وبرکات عاشوراوهمچنین بسیارفراوان است اثاروبرکات محرم حتما دوستان ازفرصتهایی که در اختیاردارندنذرامام حسین (ع)کنند روزی ده دقیقه مطالعه نهضت امام حسین ع ازکتابهای استادمرتضی مطهری میتوانندنهایت استفاده راببرندتاریخ کربلاتاریخ پررمز ورازی قصه پرفراز ونشیبی است سپس وی خاطرنشان کرد بسیاری از کسانی که درکربلابودندمسلمان نبودنداماعاقبت بخیرشدندبسیاری از کسانی که در کربلابودند مسلمان بودندجانبازجنگ صفین بودند اماشمرکربلاشدندلذادرسها وعبرتهای عاشوراراحتمابایدداشته باشیم قبل ازاینکه برسر وسینه بزنیم بااین معارف بلند انشاالله اشنابشویم ان وقت بامعرفت و بادرک بهترازمحرم وصفرانشاالله عزاداری خواهیم کرد سپس خبرنگارما درمورد اینکه برخی ازمداحان قبل ازمداحی نرخ تعیین میکنندازوی سوال کرد ودررابطه بادرستی ویانادرستی این کار نظر وی را جویاشد وی به این سوال اینگونه پاسخ داد البته خودم به شخصه چنین موردی راسراغ ندارم که مثلا کسی ازمداحان وذاکران گفته باشد که مثلاشمااینکاررابکنیدامااگرهم باشدماتاییدش نمیکنیم چون روزی رسان خداست وان اربابی که همه ذاکران و همه روضه خوانهاادعا میکنیم که ارباب ماست این ارباب دستش مبصوت الیداست یعنی دستش بازاست خودش اراده بکندحتماهمه امورات وخرج زندگی وعاشقان ونوکران خودش راکفایت خواهدداد
امامبلغ تعیین کردن قطعااشتباه است اصلاپذیرفتی نیست امااگرمداحی به وظیفه خودش عمل کردممکن است ان بانی وان روضه خوان هم به وظیفه خودش عمل بکند وتبرکی روبه عنوان برکت زندگی تقدیم کند قطعا ان نمک زندگیهاست و ان برکت است که امیدواریم انشاالله خداوند به ابروی سیدالشهدااخرعاقبت ماراختم بخیربکند ودراینراه نوکربمانیم ونوکربمیریم ونوکرازقبربخیزیم وازشما وهمه دوستانی که دراین سایت زحمت میکشند هم من تشکرمیکنم انشاالله که موفق ومویدباشید

مصاحبه از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق امیرحسین صادقپور