دانشگاه فرهنگیان استان میزبان جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا

دانشگاه فرهنگیان استان میزبان جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبیدر جهت سازماندهی دانش بومی حاصل ازتجربیات اساتید و معلمان جغرافیا میزبانجشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشجغرافیا در ۲۶ بهمن ماه سال جاری میباشد.در همین راستا نشست خبری ویژه اینجشنواره چهارشنبه ۴/۱۱/۹۶ در دانشگاهفرهنگیان برگزار گردید. مهدیزاده سرپرستدانشگاه فرهنگیان استان این جشنواره رافرصت مناسبی برای تدوین و ارائه تجربیاتدست اولآموزشگران ارجمند رشته جغرافیادرزمینه دانش آموزش محتوا را، ایجاد کردهاست، تا ضمن قدردانی از تالش ارزشمند اینعزیزان ،ازطریق به اشتراک گذاشتن دانشتولید شده در این زمینه )PCK،)موجباتتعالی و تحقق هرچه بیشتر اهداف آموزشجغرافیا درکشور عزیزمان را فراهم آورد . لذاامیدواریم شاهد مشارکت فعال معلمان و اساتیدمعزز از طریق ارائه تجربه و شرکت در همایشبه عنوان نماد و نشانه بالندگی و پویایی جامعهعلمی – آموزشی جغرافیایی کشور باشیم.اهداف جشنواره :*سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیاتاساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا*ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید ومعلمان در آموزش رشته جغرافیا*انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان درآموزش رشته جغرافیا*آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان باتجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزشرشته جغرافیا*ایجاد فرصت برای تعامل علمی میاناستادان و معلمان در به اشتراک گذاری دانشعملی آموزش محتوا در رشته جغرافیا.محورهای همایش شامل :*تجربه های آموزشی- تربیتی معلمان درآموزش جغرافیا*کالسهای چندپایه و تجارب حرفه ایمعلمان در آموزش جغرافیا*راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش جغرافیا*طراحی آموزشی در آموزش جغرافیا ارزشیابی در آموزش جغرافیا*طراحی واحد یادگیری در آموزش جغرافیا*بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درآموزش جغرافیا*مقابله با کج فهمی های رایج در آموزشجغرافیاتجارب پژوهشی) اقدام پژوهی، درسپژوهی، روایت پژوهی( مرتبط با آموزشجغرافیاآموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیطهای یادگیری)گردشگری علمی، موزه و… (*تدریس مشترک در آموزش جغرافیاسرپرست دانشگاه فرهنگیان استان افزود اینجشنواره با مشارکت و همکاری ۱۶ سازمان،نهاد و دانشگاه برگزار خواهدشد .مهدیزاده افزود: این جشنواره دارای دو بخشجانبی، نمایشگاه و کارگاه های آموزشی میباشد. از این رو با توجه به گستردگی زمین لرزهدر چند ماهه اخیر، احساس شد ارتقایسطح دانش و آگاهی در این زمینه میتواندنقش مهمی در مقابله با بالیای طبیعی ازجمله زلزله داشته باشد. بنابر این بر اساسنیاز سنجیهای انجام شده دو کارگاه آموزشیتحت عنوان مروری بر مخاطرات طبیعی استان خراسان جنوبی با نگاهی ویژه بر لرزه خیزیو فرو نشست زمین وکارگاه آموزشی روشتدریس کتاب جدید التالیف جغرافیا برگزارخواهد شد. قابل ذکر است تاریخ شروعجشنواره ۲۶/۱۱/۹۶ساعت ۸ صبح درهتلسپهر و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز میباشد وفرصت ارائه تجربیات تا ۱۴ بهمن سال جاری ازطریق آدرس سایت جشنواره امکان پذیراست.
آدرس سایت:
www.hjo.te.cfu.ac.ir