دارتر های خراسان جنوبی درجمع ۳۲تیم برترمسابقات جهانی شیراز

دارتر های خراسان جنوبی درجمع ۳۲تیم برترمسابقات جهانی شیراز

صبح امروز هم مسابقات دارت جهانی شیراز پیگیری شدو زهرا رجبی از خراسان جنوبی به جمع ۳۲دارترراه یافت سایرنتایج به دست امده به شرح ذیل است


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران ؛ ۱ پیروزی سرکار خانم سمیرا سلیم بر خانم زهرا رمضانی از خراسان رضوی با نتیجه سه بریک
۲پیروزی سرکار خانم شیما کیانوش بر خانم فاطمه حسین زاده با نتیجه سه بریک
۳پیروزی سرکارخانم زهرا رجبی بر سرکار خانم سمیرا سلیم با نتیجه سه بردو
۴پیروزی سرکارخانم مریم عرفانیان بر سرکار خانم ندا ابراهیمی با نتیجه سه بردو
۵پیروزی سرکارخانم زهرا رجبی بر سرکار زهرا رمضانی از خراسان رضوی با نتیجه سه برصفر و صعودبه جمع ۳۲ نفر برتر مسابقات ازاد جهانی شیراز

۶پیروزی سرکارخانم زهرا رجبی بر سرکار خانم فرشته ازادی با نتیجه سه بر صفر و صعود به مرحله حذفی به عنوان اول گروه

۷صعود سرکار خانم سمیرا سلیم به جمع سی و دو نفر برتر مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز در بخش بانوان بزرگسال

۸پیروزی سرکارخانم مریم عرفانیان بر سرکار خانم مهشاد عوض زاده از استان سمنان و صعود به جمع ۳۲ نفر برتر مسابقات

۹صعود سرکار خانم سمیرا سلیم به جمع سی و دو نفر برتر مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز در بخش بانوان بزرگسال

۱۰پیروزی سرکارخانم مریم عرفانیان بر سرکار خانم مهشاد عوض زاده از استان سمنان و صعود به جمع ۳۲ نفر برتر مسابقات

۱۱صعود سرکار خانم شیما کیانوش با پیروزی بر خانم اتنا دهقان پور و صعود به جمع ۳۲ نفر مسابقات ازاد جهانی شیراز

این خبرتکمیل میشود

خبرنگارتوانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران امیرحسین صادقپور