حمایت بهداد سليمی از روحانی؛

حمایت بهداد سليمی از روحانی؛