حضور پررنگ سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در خراسان جنوبی

حضور پررنگ سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در خراسان جنوبی

داوود شهرکی رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت:به منظور پیگیری نتایج مطالعات ژئوفیزیک هوایی که توسط سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور که ازسال ۹۵ و۹۶ در پهنه ای به وسعت بالغ بر ۲۲هزارو۵۰۰ کیلومتر مربع در سطح استان در حال انجام است جلسه ای در محل سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور با حضور آقایان مهندس کره ای معاون وزیر ورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ومهندس فتوتی مدیر کل ژئومتیکس ومدیر گروه مطالعات ژئوفیزیک هوایی ومشاورین ایشان برگزار شد

داود شهرکی گفت در این جلسه  ضمن گزارش گیری از روند پیشرفت مطالعات از کارگروه وتیم کارشناسی مربوطه مقرر شد نتایج مطالعات ژئوفیزیک هوایی حداکثر ظرف آذر ماه سالجاری توسط سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوربه استان ارائه ودر خصوص ادامه عملیات اکتشافی در مناطق امید بخش ، توسط سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوربرنامه ریزی وپیگیری گردد وطرحهای مربوطه با عنایت به پهنه های موجود در استان ارائه گردد .

شهرکی افزود در این جلسه همچنین مقرر شد مطالعات ژئوفیزیک هوایی (EM)به منظور اکتشاف فلزات پایه  ومنابع آبی کارستی در استان توسط سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورپیگیری واعلام گردد .

وی خاطر نشان کرد انجام مطالعات اکتشافی برروی عناصر نادر خاکی وروی در استان توسط سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوراز دیگر مصوبات جلسه بود.

شهرکی افزود مطالعات ژئوفیزیک هوایی استان در گستره ای بالغ بر ۲۲هزار و۵۰۰ کیلومتر مربع وبیش از ۱۰۰هزار کیلومترخطی در ارتفاع ۴۰ متر وفواصل خطوط ۲۵۰ متر در حوزه شهرستانهای بیرجند ،قاین وقسمتی از شهرستانهای سربیشه ،نهبندان ،فردوس،خوسف،زیرکوه ودرمیان انجام شده است ودر انجام مطالعات مزبور از تلفیق داده های ماهواره ای سنجنده های AsterوSentinel ومطالعات ژئوشیمیایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورنیز استفاده شده است .

در ادامه این  جلسه مهندس کره ای معاون وزیر ورییس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ضمن تشکر از پیگیر یهای انجام شده توسط ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی ،حجم مطالعات ژئوفیزیک هوایی استان را تقریبا معادل ۵۰  درصد حجم مطالعات ژئوفیزیک هوایی کشور در سنوات اخیر  دانست وابراز امیدواری کرد که نتایج خوبی از این مطالعات استخراج گردد.