جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ثبت نام کرد

جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ثبت نام کرد

اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ثبت نام کرد.

جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 1403 ثبت نام کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی با حضور در ساختمان وزارت کشور، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.