جنگ بیولوژیک جنگی بدون شلیک حتی یک گلوله زنگ جنگ جھانی سوم بھ صدا درآمد؛

جنگ بیولوژیک جنگی بدون شلیک حتی یک گلوله

پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – جنگ جھانی سوم در صورتی به وقوع خواھد پیوست که حتی یک گلوله شلیک نخواھد شد. در ارائه این موضوع پرسشھای ژرفی ذھن جھانیان را به اندیشیدن وا میدارد. اندیشیدن به معنای آنکه پرسشی بیان شود و یا اینکه بتوان به طور درست پاسخ پرسشی را داد که در این بین، پرسشھای زیر در کارزاری از چون و چراھای ھزاره نوین مطرح میباشد.
۱) آیا کشورھای قدرتمند جھان در پِی نابودی کره خاکی و آینده بشریت برآمدھ اند؟
۲) آیا کشورھای قدرتمند جھان، جایی دیگر برای سکونت خود یافته اند و در پِی نابودی کره زمین ھستند؟
۳) آیا بشریت به آن نقطه از زمان زیست خود رسیده است که باید ھمگان نابود شوند؟
۴) آینده خطر جنگ جھانی سوم به صدا درآمده است؟
۵)چگونه میتوان از فاجعه قرن ۲۱ »شیوع ویروس کرونا« جلوگیری کرد؟
۶) آیا فاجعه کنونی قرن ۲۱ نتیجه میل به بقاء انسانھاست و یا گروھی در پی آنند که آینده زیست بشریت را
دچار مشکل کنند و در پی آن به سودھای کلانی دست یابند؟
حال با بیان پرسشھای فوق، بسیاری از تحلیلگران باید به پاسخ پرسشھای فوق بپردازند و جھانیان را آگاه
سازند که بشر در آینده با چه جھانی برای زیست خود رو به رو خواھد بود.
در گام نخست نیاز است بیان کنم که کار ژئوپلیتیسین ترسیمی از آینده جھان است. اینکه رخدادھای کنونی
شکل گرفته در این کره خاکی چه سرنوشتی را برای آینده این جھان رقم خواھد زد. اما باید بگویم دیدگاھھای
بسیاری به این بحث پرداخته اند که جنگ جھانی سوم، جنگ بر سر آب خواھد بود. اما یافته ھھا از رخداد شیوع
ویروس کرونا در سراسر جھان نشان داد که بشریت در حال مقاومت با این ویروس ھستند که میتوان گفت:
جنگ جھانی سوم، جنگ بیولوژیک است نه جنگ بر سر دستیابی به منابع آب.
بھتر است که در این نوشته چند مثالی را بیان کنم، مثال انسانی، یک کشتی مسافربری حدود ۱۰۰ مسافر
دارد و کشتی در دریا شناور است، اما مسافران کشتی متوجه آن میشوند که کشتی سوراخ و در حال غرق شدن

است. در این کشتی دو قایق وجود دارد که ھر کدام ظرفیت ۵ نفر دارد. لذا از میان ۱۰۰ نفر مسافرین کشتی،
افرادی سوار قایق خواھند شد که دارای قدرت بیشتر از بقیه مسافران باشند که در این صورت ۱۰ تن نجات پیدا
خواھند کرد و ۹۰ نفر قربانی خواھند شد. این مثال بیان میکند که انسانھا میل به بقاء دارند و برای بقاء بیشتر
خود در برابر دیگر انسانھا به رقابت میپردازند و در این میان ھر که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، بقاء
بیشتری خواھد داشت.
مثالی دیگر از حیوان، در یک مرداب حدود ۱۰۰۰ قورباغه متولد میشوند، اما مرداب ظرفیت زندگی این
تعداد قورباغه را ندارد، اما این قورباغه ھا که با یکدیگر خواھر و برادرند با یکدیگر به نتیجه میرسند کھ ۵۰۰
نفر آن، ۵۰۰ نفر دیگر را بخورند تا اینکه تعدادی از خواھر و برادرھا در این مرداب بقاء داشته باشند.
این دو مثال نشان از آن دارد، بوم کره خاکی که ما در آن قرار داریم با نشانه ھایی به ما، زنگ خطر زیست
بشر را اعلام میکند اما بدون آنکه توجھی به آن داشته باشیم و از سوی دیگر برای سامان دادن این گوی خاکی
ھیچ تلاشی نمیکنیم.
در سایت خبری جغرافیای سیاسی به « ترامپ تھدیدی برای آینده جھان » در سال ۱۳۹۵ یاداشتی با تیتر
قرار « نژادپرستی » اشتراک گذاشتم کھ در آن متن نوشتم در پس زمینه ھای تصمیمات ترامپ مفھومی با عنوان
دارد. در آن زمان بسیاری از سیاستمداران و اندیشمندان در ایران بر آن باور بودند که ترامپ گزینه مناسبتری
برای ریاست جمھوری آمریکا میباشد اما با نوشتن آن متن گفتم که رئیس جمھور شدن ترامپ زنگ خطری برای
آینده بشریت خواھد بود، اما زیاد به آن توجھی نکردند و سناریوھا را مبتنی بر آن پی ریزی نکردند.
در سخنرانی دیگر خود در دانشگاه خوارزمی در خردادماه سال ۱۳۹۸ در ھمایش بین المللی تغییراقلیم بھ این
نکته اشاره کردم که بشریت وارد دوران تازھای از زیست خود شده است که در این بین باید ماسکھا در دست
باشد، زیرا تغییراقلیم زمینه رخداد بحرانھای بسیاری را برای آینده زیست بشریت رقم زده است که در مقالھای با
بیان کردم. اما در آن ھمایش بیان کردم که شیوع « نگرشی امنیت پژوھانه به بحرانھای پایھای قرن ۲۱ » عنوان
ویروسھا و بیماریھای عفونی کشنده با توجه به تغییراقلیم نزدیک است و رسانه ھای به جای آیکه تبلیغات تجاری
داشته باشند، بھتر است که این فجایعی که برای آینده بشریت رقم خواھد خورد به تصویر بکشند تا جھانیان آگاھی
یابند که چگونه باید با بوم کره خاکی، جایی که در آن زیست میکنند، رفتار نمایند.
اما به سراغ موضوع اصلی خود، با محوریت جنگ بیولوژیک که میتوان از آن به عنوان جنگ جھانی سوم
یاد کرد، میآیم تا بلکھ دوباره زنگ خطر را به تمامی جھانیان اعلام نمایم. خطری که شاید بشریت تا به حال
کمتر به خود دیده باشد. شایان ذکر است در ۱۵۰ سال گذشته جمعیت کره خاکی ۳ میلیارد تن بود که این جمعیت
در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۸ میلیارد تن میرسد. اما در این آمار نکته ارزشمندی وجود دارد که نباید از آن غافل
ماند بھطوریکه ھیچ یک از جمعیت ۱۵۰ سال گذشته در حال حاضر در جھان وجود ندارد پس میتوان گفت ھیچ
یک از جمعیت ۸ میلیاردی کره زمین در ۱۵۰ سال آینده وجود نخواھد داشت. ارائه این رویکرد به ما این را
میرساند که جھانیان به زمانی که در آن حضور دارند میاندیشند و در پی آنند که چگونه میتوان وضعیت حال
حاضر خود را در رقابت با دیگران بھتر ساخت. اما این بھتر شدن نشان از بھبود دادن وضع کره خاکی نیست
بلکه بھبود زندگی و تجملی شدن آن است که ھر اندازه بشر زندگی تجملی را برگزیند به ھمان میزان بوم کره
خاکی رو به نابودی میرود که در کتاب مقدمھای بر فلسفه علم جغرافیا آن را بھطور کامل ترسیم و بیان نمودھام
که نتیجه آن نابودی و پایان زیست بشر در قرن ۲۱ است.
بھتر است برای بیان نمودن فاجعه ھزاره نوین، کمی به گذشته بشر بگردیم. جنگ جھانی اول در تاریخ
ژوئیه ١٩١۴ تا ١١ نوامبر ١٩١٨ رخ داد که در این بین بسیاری از کشورھا، درگیر این جنگ خانمانسوز
شدند. اما لازم است که اشاره کنم اعداد وارقام کشته ھای جنگ جھانی اول به دلایلی با واقعیت فاصله دارند. با
این حال طبق آمار و ارقام ثبت شده میتوان گفت تعداد کشته ھا در میان نظامیان ده میلیون نفر و ھمچنین آتش
جنگ جان ده میلیون غیرنظامی را ھم گرفته است. اما جنگ جھانی دوم، دومین جنگ جھانی بود که از سال ۱۹۳۹ تا سال ۱۹۴۵ درحدود ۵۰ تا برخی برآوردها ۸۰ میلیون نفررا داشته است و خونین ترین جنگ تاریخ بشریت است که چیزی در حدود % ۲٫۵ از کره زمین در آن جان خود را از دست دادند. از تلفات جنگ جھانی دوم چیزی در حدود ۳۸ تا ۵۵ میلیون نفر مربوط بھ افراد غیرنظامی بوده است و مابقی نیز مربوط به افراد نظامی بوده است. اشتراکاتی که میان دو جنگ جھانی اول و دوم وجود داشت اول این بود که تعدادی از کشورھا در پی توسعه سرزمین و بقاء بودند و دوم اینکه از سلاحھای شیمیایی و در نھایت بمب ھستھای استفاده کردند.


پس از جنگ جھانی دوم، دانشمندان گفتند کھ اگر بشر در جنگ بعدی از بمبھای ھسته ای استفاده کند به دلیل
گستره تخریب کره زمین و پدیده ھای انسان ساخت دیگر زیستن در کره خاکی برای بشر ناممکن خواھد بود که
در این بین کشورھای قدرتمند جھان در پی آن بودند که دنبال جایی دیگر برای زندگی خود باشند که در صورت
نابودی کره خاکی تعدادی از نسل انسان را به آنجا منتقل سازند که نتیجه آن، ساخت سفینه فضایی برای
کاوشگری در کرهھای دیگر است، اینکه آیا عوامل حیات در کرهھای دیگر وجود دارد تا بتوان ادامه نسل انسان
را پس از نابودی کره زمین به آنجا منتقل کرد تا بقاء انسان در کره دیگر ادامه یابد که در این بین کشور آمریکا،
روسیه، چین از جمله کشورھایی ھستند که به دنبال راه نجات ھستند.
اما ما امروز با سناریو دیگری روبه رو ھستیم، سناریویی که در آن بیان شده است در کره دیگری حیات
وجود ندارد که انسان بتواند در آنجا زیست کند و ادامه بقاء خود را به آنجا منتتقل سازد. در این بین اتاق فکر
« مرگ خاموش » کشورھای قدرتمند جھان برای ادامه بقاء انسان تشکیل و سناریو کاھش جمعیت کره خاکی
مرگی بدون شلیک حتی یک گلوله مطرح شد که این را میتوان از رخدادھای کنونی دانست. به طوری دیگر،
بسیاری از قدرتمندان جھان در پی آنند کره خاکی را برای خود حفظ کنند و در این بین از بسیاری از دانشمندان
برای کاھش جمعیت کره زمین بھره میگیرند تا بتوان به طور فراگیر جمعیت کره زمین را کاھش داد نه اینکه در
یک قسمت جمعیت کم و قسمت دیگر جمعیت زیادی دارا باشد. زیرا آنان فھمیده اند کھ کره زمین ظرفیت ۸
میلیارد تن را ندارد و باید این جمعیت را به نصف رساند تا بتوان از نابودی آن جلوگیری به عمل آورد که شاید
بتوان گفت استفاده از بیماری ھای عفونی به عنوان جنگ افزار بیولوژیکی، به عنوان تنھا راه حل این قدرتمندان
برای کاھش جمعیت کره زمین میباشد، غافل از آن که با ھمه گیر شدن این بیماری، جھان به نابودی کشیده
خواھد شد به طوریکه درھمتنیدیگی میان زیست تمام انسانھای کره زمین و طبیعتی که در آن زیست میکنیم،
وجود دارد.
در پایان باید اشاره نمایم اگر وضع به ھمین شکل ادامه یابد، ویروس کرونا زندگی بشر را با چالشی جدی
مواجه میکند. بھطوریکه وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تمام کشورھا مختل خواھد شد و کشورھا دیگر
نمیتوانند آن را کنترل کنند و این ویروس سراسر جھان را دربر خواھد گرفت و بر روی بدن انسانھا ماندگار
خواھد شد و بھطوری میتوان گفت اگر به فکر درمان آن نباشیم، فاجعه قرن به دست خود انسان برای نابودی
انسان رقم خواھد خورد و چیزی در حدود ۵۰ درصد کره زمین قربانیان آن خواھند بود و تعدادی دیگر که باقی
میمانند تا زمانی که زندهاند عوارض آن بر بدنشان باقی خواھد ماند. اما اگر احتمال شروع جنگ جھانی سوم با
استفاده از جنگ بیولوژیک باشد باید بگویم که اندک انسانھایی زنده خواھند ماند و آنانی کھ زنده خواھند ماند
ھمان کسانی ھستند که شروع کنندگان این جنگ در کره خاکی در ھزاره نوین ھستند. بنابراین، جھانیان زمانی
میتوانند این ویروس را نابود و کنترل کنند که دارایان به نداران و دانندگان به نادانان کمک کنند تا بتوان از
جنگ جھانی سوم، جنگ بیولوژیک جلوگیری به عمل آورد

آرش قربانی سپھر

۹۸-۹۹ دانشجوی دکتری ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی