گزارش تصویری تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور؛

گزارش تصویری تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور؛