جشن بازگشایی مدارس دربیرجند

جشن بازگشایی مدارس دربیرجند

صبح امروز استاندار خراسان جنوبی بمناسبت بازگشایی مدرسه ها در مراسم جشن بازگشایی مدرسه سهام خیام حضور یافت و این روز را به معلمان و دانش اموزان این مدرسه تبریک گفت:

به گزارش خبرنگار اخبارشرق ایران عکاس سپیده تقی پور