توقیف ۴۱ رأس دام قاچاق در نهبندان رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان خبر داد:

توقیف ۴۱ رأس دام قاچاق در نهبندان

محمد راه انجام رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: یک دستگاه کامیون حامل ۴۱ راس گوسفندبدون مجوز بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی در شهرستان نهبندان متوقف شد
یک دستگاه کامیون حامل ۴۱ رأس گوسفند بدون مجوز بهداشتی –  قرنطینه ای دامپزشکی که از شهرستان زابل به مقصد شهرستان نهبندان در حرکت بود با همکاری ایست و بازرسی نیروی انتظامی مستقر در معدن حاجات و کارشناسان پست قرنطینه دامپزشکی این شهرستان متوقف شد.

راه انجام افزود:با توجه به اینکه شهرستان نهبندان در مسیر اصلی تردد محموله های شرق کشور قرار دارد لزوم نظارت و اعمال مباحث قرنطینه بر محموله های دامی، فرآورده های خام دامی خوراکی و غیر خوراکی دارای اهمیت است.

وی گفت: مهمترین راه  در پیشگیری از انتقال بیماری های دامی از یک منطقه به منطقه دیگر جلوگیری از حمل دام بدون مجوز حمل بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی است اما متاسفانه برخی از دامداران به دلیل توجه نکردن به موارد بهداشتی و حمل دام بدون اخذ مجوزهای لازم منجر به پراکندگی بیماری و بروز خسارات سنگین می شوند .

راه انجام از دامداران و دلالان دام خواست: برای پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری های دامی و همچنین بیماری های مشترک بین انسان و دام، از جابجایی دام زنده بدون هماهنگی با شبکه دامپزشکی خودداری و نسبت به اخذ مجوز حمل بهداشتی – قرنطینه‌ای دامپزشکی اقدام کنند .