توزیع ۵۰ سری از بسته های نمایشگاهی در مدارس استان معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

توزیع ۵۰ سری از بسته های نمایشگاهی در مدارس استان

مهدی گلدانی مقدم معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: این بسته ها  درراستای نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان در مدارس استان توزیع می شود.

وی، اضافه کرد: اولین نمایشگاه سیار نیز به منظور بهره برداری دانش آموزان وهمکاران محترم فرهنگی در دبیرستان ام البنین شهرستان بیرجند نصب وباتوجه به برنامه زمانبدی می بایست درطول سال تحصیلی درکلیه مدارس متوسطه اول ودوم استان به نمایش گذاشته شود.