بی سابقه بودن گرمای هوا هفته قبل خراسان جنوبی در ۱۰ سال اخیر/طبسی ها رکورد ۶۰ ساله زدند؛

بی سابقه بودن گرمای هوا هفته قبل خراسان جنوبی در ۱۰ سال اخیر/طبسی ها رکورد ۶۰ ساله زدند؛

علیرضا خندان رو، یادآور شد: اوج گرمای هوای در بیرجند مرکز استان یکم تیر ماه به ۴۳ درجه، ۳۱ تیر ماه به ۴۰ درجه و دوم تیر ماه به ۴۲ درجه رسید.
وی تصریح کرد: گرمای هوای بیرجند در ۱۰ سال گذشته مثل دیگر شهرهای استان بی سابقه بود.
وی اضافه کرد: علت بروز گرمای هوا همزمانی الگوی جوی پر ارتفاع جنب حاره ، با کم فشارهای لایه سطح زمین است.
به گفته وی این اتفاق معمولا در فصل تابستان رخ می دهد اما در سال ۱۳۹۶،همزمانی هر دو الگو زودتر از موعد و در پایان فصل بهار رخ داد.
وی افزود: اوج گرما در این مدت در شهرهای طبس ۴۸ درجه، فردوس ۴۳ درجه، قاین ۴۰ درجه ،نهبندان ۴۵ درجه، بشرویه ۴۸ درجه، سرایان ۴۴ درجه و سربیشه ۳۸ درجه ثبت شد.
وی اظهار کرد: گرمای هوای در شهرهای طبس و بشرویه در مدت یاد شده در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بود.