بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی صبح امروزدرمحل هتل کوهستان برگزارشد

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی صبح امروزدرمحل هتل کوهستان برگزارشد

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی صبح امروزدرمحل هتل کوهستان برگزارشد

عکاسی :امیرعلی قسط چی