بسیج سازندگی در حوزه هایی که امکانات و نیروی متخصص دارد ورود کند؛ استاندار خراسان جنوبی:

بسیج سازندگی در حوزه هایی که امکانات و نیروی متخصص دارد ورود کند؛

سید علی اکبر پرویزی عصر شنبه در جلسه کار گروه بسیج سازندگی استان در بیرجند افزود: بر اساس قانون، دستگاه های اجرایی مجاز به واگذاری بعضی پروژه های خود به سازمان بسیج سازندگی هستند.
وی اظهار کرد: شیوه واگذاری پروژه ها به بسیج سازندگی طبق قانون، توافقی و یا به شکل مناقصه در صورتی نبود پیمانکار است.
وی یادآور شد: کار گروهی در این خصوص در تهران مشخص شده است ،مشابه آن در استان وجود دارد،همه دستگاه هایی که در روستاها فعالیت دارند عضو کارگروه هستند.
وی تصریح کرد: سازمان بسیج سازندگی استان باید توان فنی و امکاناتی داشته باشد که بتواند کار را قبول کند.
وی اضافه کرد:در هر دهستان ۲ کار با ارزش شناسایی و در صورتی که قابل واگذاری به بسیج سازندگی است، واگذار شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: سازمان بسیج سازندگی طرح هایی در روستاها اجرا کند که مردم احساس تعلق به آن داشته باشند.
پرویزی افزود: اگر مردم در اجرای پروژه ها مشارکت داشته باشند، به حفظ و نگهداری پروژه توجه بیشتری می کنند.
وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی پس از واگذاری طرح به سازمان بسیج سازندگی ، نظارت لازم را داشته باشند چون بهره بردار واقعی دستگاه اصلی است.
وی یادآور شد: بسیج سازندگی، همین که پروژه را به اتمام رساند، مسئولیتی در خصوص نگهداری ندارد مگر در قالب توافق نامه، نگهداری آن هم به بسیج سازندگی واگذار شود.
وی تاکید کرد: اولویت اجرای پروژه ها ، در دهستان های محروم و مناطق نیازمند باشد.