برای چندمین بار حادثه در بلوار پیام اعظم(ص) ظرف چند روز گذشته؛

برای چندمین بار حادثه در بلوار پیام اعظم(ص) ظرف چند روز گذشته؛

باز هم بی دقتی

باز هم سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه؛