بدیع الزمان فروزانفرکیست

بدیع الزمان فروزانفرکیست

۱۴ شهریور ۱۲۱ سال پیش محمد حسین بشرویه‌ای در شهرستان بشرویه در خراسان بدنیا آمد. پسر آقا شیخ علی بشرویه که خیلی زود آوازه اشعارش به گوش خیلی‌ها رسید و احمد قوام حاکم خراسان به او لقب #بدیع_الزمان را داد. #بدیع_الزمان_فروزانفر

حرف زدن درباره زندگی و تاثیری که چهره فرهنگی مثل #بدیع_الزمان_فروزانفر در تاریخ معاصر ایران گذاشته آنقدر عمیق و ریشه دار است که در مجال چند توییت نمی‌گنجد فقط می‌شود به این بسنده کرد که اگر او و همفکرانش نبودند معلوم نبود چه بر سر تاریخ و ادبیات ما می امد

از تلاش #بدیع_الزمان_فروزانفر بنیان دانشکده معقول و منقول یا ادبیات محکم شد و خودش سالها بر دانشکده ریاست کرد. مهمترین کار او تصحیح دیوان کبیر شمس و شرح مثنوی است