باهمت هیات ورزشی جانبازان و معلولین و مرکزمثبت زندگی۵۳۰۵انجام گرفت

باهمت هیات ورزشی جانبازان و معلولین و مرکزمثبت زندگی۵۳۰۵انجام گرفت

باهمت هیات ورزشی جانبازان و معلولین و مرکزمثبت زندگی۵۳۰۵انجام گرفت جلسه ای به مناسبت هفته پارالمپیک با حضور مدیر مرکز مثبت زندگی ۵۳۰۵ وبا حظور ریاست هیات ورزشی جانبازان معلولین بیرجند وبهزیستی بیرجند وریاست بهزیستی بیرجند و کارشناس مسئول توانبخشی

و جمیله رضازاده ورقچی معاونت توانبخشی بهزیستی استان به همین مناسبت برای معلولین انجام گرفت

گزارش از امیرحسین صادقپور