بازدیدمشاور وزیر جهاد کشاورزی کشور از  سد رزه و اراضی پایاب آن

بازدیدمشاور وزیر جهاد کشاورزی کشور از سد رزه و اراضی پایاب آن

بازدیدمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی کشور و معاونت ایشان از سد رزه و اراضی پایاب آن
این بازدید که با هدف میزان پیشرفت پروژه اجرای سامانه های نوین آبیاتری دراراضی پایاب سد رزه صورت پپذیرفت اقای مهندس سجادی مشاور محترم مشاور وزیر جهاد کشاورزی ومعاونت ایشان آقای مهندس هادی زاده از نزدیک از پیشرفت کار در این پروزهمطلع گردیده و ضمن ارائه راهنمایی های لازم جهت بهبود اجرای پروژه قول مساعدت در تکمیل آن دادند
در ابتدای بازدید که باهمراهی ریاست محترم سازمان جهاد کشاوزی استان آقای مهندس ولی پور و مدیر کل منابع طبیعی استانآقای مهندس نصرآبادی صورت پذیرفت ، به محل اراضی واگذار شده به شرکت بهره بردار این اراضی و نیز از درختان به ثمر رسیده در سطح ۲۶ هکتار شامل درختان انار و عناب مراجعه و در ادامه از پروژه ۲۱۰ هکتاری اراضی پایاب واقع در محل دشت رزه و تاسیسات اجرا شده آبیاری تحت فشار این اراضی بازدیدنمودند
سطح اجرایی کامل این پروژه ۳۱۰ هکتار شامل ۲۱۰ هکتار اجراشده و ۳۰ هکتار در دست اجرا و همچنین ۶۰هکتار نیز در حال طی نمودن مراحل مطالعات و طراحی میباشد میزان تخصیصی آب به این اراضی ۹۵ لیتر بر ثانیه بوده که سایر اقدامات اجراشده در طرح نیز به شرح ذیل میباشد
دایک حفاظتی به طول۲۳۵۰ متر،
جاده دسترسی بین مزارع۱۵۶۰۰ متر که ۱۱۰۰۰متر آن اجرا و مابقیدر حال اجرا میباشد
و ساختمان فیلتراسیون به وسعت ۳۰۰ متر مربع