امسال شعور حسینی را جایگزین شور حسینی کنیم محرم امسال متفاوت ترازسالهای گذشته /

امسال شعور حسینی را جایگزین شور حسینی کنیم


چه قدر سخت است روزهای بی دلداری چقدر سخت است روزهای بی سرداری
چه قدر سخت است روزهایی با بیماری ، چقدر سخت است روزهای گرفتاری ،
چقدر سخت است روزهای تنهایی،
چقدر سخت است در دل شب بیداری
چه روزها که در دل شب بیداری تو ای پرستاروتیمار میکنی تو بیمار. امسال هم محرمی دیگر فرارسید و ماه عزا وبیرق سید وسالار شهیدان حضرت امام حسین دوباره برپامیشود اما محرم امسال را باید به گونه ای خاص عزاداری کنیم و این خاص بودن ان هم صرفا به جهت شیوع بیماری وحشناک ودردناک وغم انگیز کویید ۱۹یا همان کروناست امسال متاسفانه ان طور که در شان و مقام حضرت اباعبدالله حسین باشد شاید نتوانیم عزاداری و حق مطلب یادین خود را به سروروسالارشهیدان اداکنیم وابراز داریم اما باید بگذاریم این مراسمات برگزار بشود اما به شکلها و طرق دیگر امسال به جهت این بیماری میتوانیم برای سلامتی عزاداران امام حسین نذر ماسک و موارد بهداشتی را داشته باشیم و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم‌ حدالاامکان ازراه اندازی هیات حسینی و دست روی بپرهیزیم و درخانه به شکل برخط این سری از مراسمات را دنبال کنیم وافراد کمی رابه تکایا ومساجدبفرستیم تابه نوعی فاصله اجتماعی راهم رعایت کرده باشیم از دادن نذر و نذورات خودداری کنیم و بجای ان پول انرا به حسینه ها ومساجد و افراد نیازمند دهیم از روشن کردن بلندگوهای مسجد حدامکان به جهت اینکه ممکن است برخی از همین بیماران در منزل نگهداری شوندواستراحت کنندبپرهیزیم و بابلندکردن صدای بلندگو باعث سلب ارامش انان شویم واز دوستان و خویشاوندان خود بخواهیم حدامکان مجازی این مراسم را دنبال کنند واز دولت محترم نیز در این جا انتظار میرود به حرمت عزاداری سرور و سالارشهیدان و بیکار و داغدارشدن عده ای و خسته شدن کادر درمان وبه پاس قدر دانی از این عزیزان که الان چندین ماه است حتی ممکن است خانواده های خود را از نزدیک ندیده باشندلااقل تاپایان‌ماه محرم فضای مجازی راازاد کندودست خودرااز روی دکمه فیلترینگ برداردواینترنت را ارتقابخشد تا مردم بافرهنگ ایران بتوانند بادرک و فهم وشعود خود پیام نهصت عاشورارا ازادانه در شبکه های خارجی هم‌ترویج دهندوفرهنگ و نهضت امام حسین را بیش از گذشته ادامه دهندو نگذارند به این مراسم کوچکترین ضربه ای وارد شود و حتی خود دولت محترم باید از مردم بخواهد که باتوجه به این بیماری و گسترش وشیوع ان از خانه بیرون نرودو باراه ندازی کمپین های مجازی در شبکه های اجتماعی همه مردم ایران عشق و ارادت خود را به امام‌حسین (ع)و نهضت عاشورا نشان دهند و انقدر این شبکه های اجتماعی معنوی توسط مردم ایجاد شود که درس عبرت و درس بزرگی باشد برای انانی که نمیخواهند این نهضت عاشورا پابرجابماندومنتظر برگزار نشدن همچین مراسمات معنوی هستند که اگر دولت بامردم در این چندروز عزاداری همراهی وشبکه های اجتماعی راباز وازاد کند قطعا پاسخ محکم‌و کوبنده ای خواهد داد به انان که منتظر برگزار نشدن همچین مراسمات معنوی هستند وملت فهیم ایران همچنان در صحنه میماند و باشعارهر شبکه اجتماعی یک تکیه و یک حسینه بادرخانه ماندن‌واستفاده از شبکه های مجازی به شکست کرونا کمک‌خواهد کرد و با استفاده از شبکه های اجتماعی به انان خواهد گفت اگر انان برای ترویج فرهنگ های ابس وبیهوده ولهو ولعب تلاش میکنند ما برای ترویج معنویات و اعتقادات خود از این شبکه های اجتماعی بهره میبریم و تازنده هستیم نخواهیم گذاشت این بیرق سروروسالار شهیدان برزمین بی افتاد و بارعایت کردن خودمان در مراسمات منتظرنابودی کرونا نیز خواهیم بودوبرای نابودی این بیماری دراین مراسمات معنوی دست به دعابرمیداریم
واینک جای چند سوال در ذهن حقیر باقی مانده است چرا در محرم که تمام مردم به عشق اقاامام حسین (ع)مجانی کارمیکنند عده ای برای خود دکانی دارند و پول میگیرند
و چرا میگویند اگر بمیریم هم مراسم را برگزار میکنیم وبجای سایر مردم هم تصمیم میگیرند ایا انها وکیل وصی مردم اند؟(اینجا)یا در این فکر هستند که فقط برای منافع شخصی خود جان چند عزیز را گرفته وخانواده های انها را داغدار نمایند؟درپایان ازاقدامات همه هیات بزرگ که همچون هیات بزرگ یزد(اینجا) به دلیل شیوع این بیماری منحوس کرونامراسمات باشکوه خود را به جهت احترام به کادر درمان لغو نمودند ویا باتعداد محدود و جمعیت کم برگزار خواهند کرد از این اقدام خداپسندانه انان تقدیر و تشکرمیکنم به امید انکه همه ما در راه امام حسین قدم هرچند اندک برداریم و از رهروان راستین ان حضرت باشیم وشعور حسینی را جایگزین شور حسینی کنیم .

امیرحسین صادقپورمعلول جسمی و حرکتی وخبرنگار توانیاب اخبارشرق ایران