استاندار خراسان جنوبی مردمی بودن در استان نیازمند توجه ویژه به معلولین بخش اول

استاندار خراسان جنوبی مردمی بودن در استان نیازمند توجه ویژه به معلولین بخش اول