اردوی زیارتی ۵۰ نفر از توانخواهان نخاعی به مشهد مقدس به همت موسسه آوید مهر سارینا و بهزیستی خراسان جنوبی برگزار شد

اردوی زیارتی ۵۰ نفر از توانخواهان نخاعی به مشهد مقدس به همت موسسه آوید مهر سارینا و بهزیستی خراسان جنوبی برگزار شد

اردوی زیارتی ۵۰ نفر از توانخواهان نخاعی به مشهد مقدس به همت موسسه آوید مهر سارینا و بهزیستی خراسان جنوبی برگزار شد

خبر از امیر حسین صادقپورخبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران