ابلاغ بخشنامه جديد برگزاري مناقصات

ابلاغ بخشنامه جديد برگزاري مناقصات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق آرين رئيس سازمان برنامه وبودجه استان؛
با توجه به ابلاغ بخشنامه جديد سرجمع ،شرط برگزاري مناقصه جهت هرپروژه وجود٣٠درصداعتبار پروژه درحساب دستگاههاي اجرايي است
فرهادي رئيس شوراي فني استان،با توجه به ابلاغ بخشنامه جديد سرجمع دستگاههاي اجرايي وانجمن شركتهاي ساختماني بخشنامه را مطالعه ونظرات خودرا جهت ارائه به مركز به دبيرخانه شوراي فني استان اعلام كنند
مقري دبيروعضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني ،راهسازي وتاسيساتي در شوراي فني استان،ضمن تشكرازابلاغ بخشنامه سرجمع جديد (٤٠٠٠)خواستار آماده شدن مقدمات اجراي آن توسط دستگاههاي اجرايي استان شد.