آمارهایی تامل برانگیز درارتباط با نتایج کنکور سراسری ۹۷

آمارهایی تامل برانگیز درارتباط با نتایج کنکور سراسری ۹۷

 

🔹 گروه علوم انسانی:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون ۲۰۴۹۳۶نفر
-کل ظرفیت پذیرش ۳۰۸۱۵۴
نفر
-تعدادصندلی خالی ۱۰۳۲۱۸

🔹 گروه علوم تجربی:

-تعدادشرکت کنندگان درآزمون ۶۴۲۲۲۸نفر
-کل ظرفیت پذیرش ۱۷۴۹۵۸نفر
-تعداد افرادی که رد خواهندشد ۴۶۷۲۷۰نفر

🔹 گروه ریاضی فیزیک:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون ۱۴۴۴۳۷نفر
-کل ظرفیت پذیرش ۲۳۶۲۲۳نفر
-تعدادصندلی خالی ۹۱۷۸۶

🔹 گروه زبان خارجه:

-کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱نفر
-تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴نفر

🔹 گروه هنر:
-کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵نفر
-تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲۲۴۹ نفر

تعدادکل شرکت کنندگان درپنج گروه:۱۰۱۱۳۸۴نفر

🔻 نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل۲۰/۲۶درصد

🔻 نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل۶۳/۵۰درصد

🔻 نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل۱۴/۲۸درصد

🔻 افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند ۰/۷۴درصد

🔻 افرادی که فقط در گروه هنرشرکت کرده اند ۱/۲۱درصد

◽ شانس قبولی گروه انسانی ۱۵۰/۳۶درصد
◽ شانس قبولی گروه تجربی۲۷/۲۴
◽ شانس قبولی گروه ریاضی۱۶۳/۵۴

🔸 نتیجه تحلیل،بدین معناست در گروههای انسانی و ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد.ضمن اینکه ظرفیت خالی وجودخواهند داشت.
اما در گروه علوم تجربی بدلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر، فقط۲۷/۲۴ درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد. و ۷۲/۷۶ درصدآنان رد و خداحافظی خواهندکرد.

🔸 واین نتایج نشان از بلایی است که در دوره های گذشته برسر گروه ریاضی وعلوم مهندسی کشور آمد وآنچه سالهاست برعلوم انسانی میرود وقطعا درآینده ای نزدیک برعلوم تجربی خواهد رفت.