آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد و مستقل

آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد و مستقل

کشورمان بیش از آنکه به آزادیِ مطبوعات نیازمند باشد بشدت محتاج مطبوعاتِ آزاد و مستقل است. لذا مادامی که به مطبوعاتِ آزاد دست نیافته ایم حتی اگر به مطبوعات کنونی، آزادیِ مطلق هم داده شود، مطمئن باشید بدلیل رویکرد جناحی و قبیله ای آنها هیچ اتفاق خاصی در حوزه فسادستیزی رخ نخواهد داد مگر اینکه یکی از نشریات وابسته کشور که هرکدامشان دل در گرو عشق یکی از باندهای قدرت و ثروت دارد ناشی گری کرده و فساد یکی از افراد قبیله مقابل را افشا کند در آن صورت رسانه های طرف مقابل هم برای رو کم کنی و مهار افشاکننده فساد، مقابله به مثل کرده و با افشای پرونده یکی از افراد جناح مقابل برگ خود را رو خواهد کرد، مانند افشاگری های موسوم به حقوق های نجومی که بلافاصله با افشاگری های موسوم به املاک نجومی، مقابله به مثل شد!

اکبر اعلمی